Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

mikaja
0084 026e
mikaja
(...) nic nie dzieje się bez powodu.
— C. S. Harris "Kiedy bogowie umierają"
mikaja
mikaja
0660 223f 500
Reposted frommyrla myrla viatoniewszystko toniewszystko
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
mikaja
Reposted frombluuu bluuu

September 12 2017

mikaja
mikaja
mikaja
mikaja
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss vianiedonaprawienia niedonaprawienia
mikaja
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
1568 1113 500
mikaja
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
mikaja
2208 0953
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavogue vogue
mikaja
mikaja
7701 f806
mikaja

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl