Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viamissyseepy missyseepy
0664 fd93 500
Reposted fromlaluna laluna viamissyseepy missyseepy
mikaja
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viamissyseepy missyseepy
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamissyseepy missyseepy
mikaja

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viamissyseepy missyseepy
mikaja
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viamissyseepy missyseepy
mikaja
5953 2efc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamissyseepy missyseepy
mikaja
mikaja
5455 94e5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissyseepy missyseepy
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viamissyseepy missyseepy
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
mikaja
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
mikaja
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
mikaja
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
mikaja
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko

July 22 2017

mikaja
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl