Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

mikaja
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr vianiedonaprawienia niedonaprawienia
mikaja
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
6017 3c0b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
3168 6c4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
2190 40d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
4117 2cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
5014 2989
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
Reposted frombluuu bluuu
mikaja
4109 7e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mikaja
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
mikaja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl